VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY


1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Spoločnosť Megixo s. r. o., so sídlom na Horná 37, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika, IČO: 55 045 481, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 45099/S (ďalej len „Poskytovateľ služieb“) je spoločnosťou, ktorá na základe živnostenského oprávnenia na prevádzkovanie viazanej živnosti Poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny prevádzkuje na Platforme zmenáreň virtuálnej meny, na ktorej je možné nadobudnúť virtuálne meny.

1.2 Klient registráciou na Platforme prijíma a akceptuje tieto Podmienky, ktoré upravujú vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa služieb a Klienta pri používaní Platformy a využívaní Služieb.

2 DEFINÍCIE A VÝKLAD

2.1 Výrazy s veľkým začiatočným písmenom použité v týchto Podmienkach majú nasledovný význam:

AML kontrola
znamenajú opatrenia a úkony podľa právnych predpisov o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a pred financovaním terorizmu a podľa AML Predpisu, ktorého zahŕňajú okrem iného identifikáciu Klienta a overenie jeho identifikácie;

AML Predpis
znamená vnútorný predpis Poskytovateľa služieb o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu, ktorý predstavuje program vlastnej činnosti Poskytovateľa služieb podľa AML Zákona;

AML Zákon
znamená zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

Bankový účet
má význam uvedený v článku 5.4;

Cenník
znamená cenník jednotlivých úkonov Poskytovateľa služieb, ktoré sa vykonávajú pri poskytovaní Služieb a ktorý je zverejnený a dostupný na Platforme na nasledovnom odkaze: Cennik;

Deň účinnosti
má význam uvedený v článku 13.1;

E-mailová adresa Klienta
je e-mailová adresa Klienta, ktorú Klient uviedol pri registrácii a vytvorení Účtu alebo iná e-mailová adresa, ktorú Klient zmenil na svojom Účte v zmysle článku 11.3;

Externí poskytovatelia
má význam uvedený v článku 5.2;

FIAT Mena
je akákoľvek zákonná mena, ktorú Poskytovateľ služieb akceptuje na Platforme;

GDPR
znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES;

Klient
znamená akákoľvek fyzická či právnická osoba, ktorá si vytvorí Účet registráciou na Platforme, a to až do zrušenia Účtu;

Ostatná služba
má význam uvedený v článku 4.1.2;

Platforma
znamená internetová platforma www.megixo.com;

Podmienky
znamenajú tieto všeobecné obchodné podmienky;

Poskytovateľ služieb
má význam uvedený v článku 1.1;

Požiadavka
má význam uvedený v článku 5.2;

Služba
znamená jednotlivo Zmenáreň alebo Ostatná služba;

Služby
znamenajú spoločne Zmenáreň a Ostatná služba;

Spotrebiteľ
je Klient, ktorý je spotrebiteľom podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a uzatvára túto Zmluvu ako spotrebiteľ;

Spracovateľský poplatok
má význam uvedený v článku 5.5;

Spriaznená osoba
znamená právnická osoba, ktorá kontroluje, je kontrolovaná alebo je pod spoločnou kontrolou Poskytovateľa služieb alebo je kontrolovaná právnickou osobou, ktorá kontroluje Poskytovateľa služieb. Na účely tejto definície sa pod pojmom „kontrola“ rozumie priamy alebo nepriamy podiel na základnom imaní právnickej osoby alebo hlasovacích právach, alebo oprávnenie riadiť alebo vplývať na riadenie a politiku danej osoby, či už prostredníctvom majoritného podielu na základnom imaní spoločnosti, hlasovacích práv v spoločnosti, na základe zmluvy alebo inak;

Strana
znamená Poskytovateľ služieb a Klient, každý individuálne;

Strany
znamenajú Poskytovateľ služieb a Klient spoločne;

Účet
má význam uvedený v článku 3.4;

Zmenáreň
má význam uvedený v článku 4.1.1.

2.2 Pri výklade týchto Podmienok budú použité nasledujúce výkladové pravidlá:

2.2.1 akýkoľvek odkaz v Podmienkach na článok alebo bod znamená odkaz na príslušný článok alebo bod Podmienok, ak z kontextu výslovne nevyplýva, že sa odkazuje na iný dokument alebo dohodu, a každý takýto odkaz zahŕňa aj všetky body, odseky, pod-odseky a písmená daného článku, ak nie je výslovne uvedené inak;

2.2.2 akýkoľvek odkaz v Podmienkach na zákon alebo právny predpis sa bude vykladať ako odkaz na zákon alebo právny predpis v ich platnom a účinnom znení;

2.2.3 akýkoľvek odkaz v Podmienkach na zákon, právny predpis alebo právny poriadok sa bude vykladať ako odkaz na zákon, právny predpis alebo právny poriadok Slovenskej republiky, ak nie je v Podmienkach výslovne uvedené inak;

2.2.4 obsah, nadpisy článkov a odsekov slúžia výlučne pre uľahčenie orientácie a pri výklade Podmienok sa nepoužijú;

2.2.5 výraz „písomne“ zahŕňa akékoľvek čitateľné zaznamenanie slov v trvalej a hmotnej forme (vrátane komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty);

2.2.6 výraz „osoba“ alebo „tretia osoba“ sa bude vykladať ako odkaz na akúkoľvek fyzickú a/alebo právnickú osobu, najmä akúkoľvek obchodnú spoločnosť, vládu, štát alebo štátny orgán alebo akékoľvek združenie (bez ohľadu na to, či má alebo nemá právnu subjektivitu v rámci právneho poriadku, podľa ktorého bola založená);

2.2.7 výraz „virtuálna mena“ sa bude vykladať v čo najširšej možnej miere, pričom bude zahŕňať okrem virtuálnych mien definovaných podľa AML Zákona, aj utility tokeny, asset reference tokeny, akékoľvek stablecoiny, príp. aj iné typy tokenov; a

2.2.8 výraz „kladné vyhodnotenie“ v spojení s pojmom AML kontrola znamená, že požiadavka Klienta (či už na Službu alebo na iný úkon akokoľvek súvisiaci s Platformou) je v súlade s AML Predpisom a AML Zákonom a môže byť Poskytovateľom služieb realizovaná.

3 REGISTRÁCIA A ÚČET

3.1 Akýkoľvek návštevník Platformy získava prístup k obsahu na Platforme a k Službám až registráciou.

3.2 Registrácia na Platformu sa vykoná vyplnením registračného formulára uverejneného na Platforme. Súčasťou registračného formulára je aj vyjadrenie súhlasu s týmito Podmienkami.

3.3 Po vyplnení registračného formulára bude potenciálny záujemca o Služby predmetom AML kontroly.

3.4 Na základe vyplnenia všetkých požadovaných údajov v registračnom formulári, akceptácii týchto Podmienok a po kladnom vyhodnotení výsledkov AML kontroly Poskytovateľom služieb je registrácia na Platforme zrealizovaná a Klient má vytvorený na Platforme účet, ktorý mu umožňuje požiadať o akúkoľvek Službu (ďalej len „Účet“).

3.5 Klient sám zodpovedá za svoje prihlasovacie údaje k Účtu. V prípade straty prihlasovacích údajov k Účtu, Klient môže Poskytovateľa služieb požiadať o ich obnovenie, pričom v takom prípade zašle Poskytovateľ služieb Klientovi nové prihlasovacie údaje na E-mailovú adresu Klienta. Klient môže v prípade straty prihlasovacích údajov tiež požiadať Poskytovateľa služieb o dočasné zablokovanie prístupu k Účtu.

3.6 Klient nie je oprávnený prenechať alebo sprístupniť Účet tretej osobe. Ak napriek tomu Klient prenechá alebo sprístupní Účet tretej osobe, zodpovedá v plnej miere za jej konanie a za škodu, ktorá z toho dôvodu vznikne Poskytovateľovi služieb.

3.7 Registráciou a vytvorením Účtu vzniká medzi Poskytovateľom služieb a Klientom zmluvný vzťah na dobu neurčitú, ktorý sa riadi týmito Podmienkami.

4 SLUŽBY

4.1 Poskytovateľ služieb poskytuje nasledovné Služby:

4.1.1 Zmenáreň virtuálnych mien podľa článku 5 (ďalej len „Zmenáreň“);

4.1.2 Akákoľvek iná služba podľa článku 6 (ďalej len „Ostatná služba“).

4.2 Klient si na Platforme objednáva od Poskytovateľa služieb jednotlivo jednu alebo viaceré Služby, a to aj opakovane.

5 ZMENÁREŇ

5.1 Služba Zmenáreň spočíva v uzatváraní kúpnych zmlúv týkajúcich sa virtuálnych mien s Klientom, pričom protihodnotu predstavuje FIAT Mena.

5.2 Poskytovateľ služieb zabezpečuje Zmenáreň prostredníctvom tretích strán, prevádzkovateľov obchodných platforiem pre virtuálne meny, ktorí využívajú pri uzatváraní kúpnych zmlúv týkajúcich sa virtuálnych mien vlastný kapitál (ďalej len „Externí poskytovatelia“). Poskytovateľ služieb je pri požiadavke na kúpu virtuálnej meny za FIAT Menu, ktorá je zadaná Klientom na Platforme (ďalej len „Požiadavka“), zodpovedný za realizáciu Požiadavky prostredníctvom Externých poskytovateľov.

5.3 Klient je oprávnený zadať Požiadavku len vo vzťahu k páru virtuálnej meny a FIAT Meny, ktoré predstavujú predmet predaja a protihodnotu, ktoré sú uvedené na Platforme, a ku ktorým Poskytovateľ služieb Zmenáreň zabezpečuje.

5.4 Po zadaní Požiadavky bude Klientovi na E-mailovú adresu Klienta doručený e-mail s platobnými inštrukciami. Súčasťou platobných inštrukcií je bankový účet Poskytovateľa služieb, na ktorý má Klient poslať peňažné prostriedky (ďalej len „Bankový účet“). Klient berie na vedomie, že ak neprevedie príslušnú sumu FIAT Meny na Bankový účet riadne a včas podľa platobných inštrukcií, Poskytovateľ služieb nemusí Požiadavke vyhovieť. Klient berie na vedomie, že uvedená suma zakúpených kryptomien je len predpokladaná, konečná suma zakúpených kryptomien bude uvedená v maily po spracovaní objednávky podľa bodu 5.8 tohto dokumentu.

5.5 Každá realizácia Požiadavky je predmetom spracovateľského poplatku Poskytovateľa služieb (ďalej len „Spracovateľský poplatok“), v ktorom nie je zahrnutý poplatok Externým poskytovateľom. Výška Spracovateľského poplatku je uvedená v Cenníku.

5.6 Poskytovateľ služieb zabezpečí do 7 pracovných dní po prijatí peňažných prostriedkov na Bankový účet v súlade s Požiadavkou kúpu virtuálnej meny zvolenej Klientom v Požiadavke, a to za výmenný kurz platný v čase realizácie kúpy virtuálnej meny Externými poskytovateľmi.

5.7 Klient zadaním Požiadavky vyjadruje výslovný súhlas s tým, aby Poskytovateľ služieb Požiadavku spracoval a na to, aby odpočítal Spracovateľský poplatok zo sumy FIAT Meny, ktorá bude Klientom zaslaná na Bankový účet.

5.8 Poskytovateľ služieb Klientovi prevedie virtuálne meny nakúpené na základe Požiadavky na adresu peňaženky, ktorú Klient určil v Požiadavke. Zároveň Klientovi e-mailom zaslaným na Emailovú adresu Klienta oznámi výšku Spracovateľského poplatku, ktorú Klient za spracovanie Požiadavky uhradil a hodnotu výmenného kurzu, ktorý bol pri kúpe virtuálnych mien aplikovaný.

5.9 Poskytovateľ služieb na Platforme stanovuje minimálnu hodnotu virtuálnych mien, ktorých kúpa musí byť predmetom Požiadavky. Poskytovateľ služieb nevykoná Požiadavku pod takú minimálnu hodnotu.

5.10 Službu Zmenáreň poskytuje Poskytovateľ služieb na nediskriminačnom základe každému Klientovi, a to za podmienok uvedených v týchto Podmienkach.

6 OSTATNÉ SLUŽBY

6.1 Poskytovateľ služieb môže na Platforme zriadiť pre Klientov aj iné funkcionality a možnosti, než Zmenáreň, a ktoré majú povahu Služby. Takáto Ostatná služba sa tiež riadi týmito Podmienkami.

7 POVINNOSTI NA ÚSEKU OCHRANY PRED LEGALIZÁCIOU PRÍJMOV Z TRESTNEJ ČINNOSTI A OCHRANY PRED FINANCOVANÍM TERORIZMU

7.1 Poskytovateľ služieb je povinnou osobou podľa § 5 ods. 1 písm. p) AML Zákona, z čoho mu vyplývajú povinnosti bližšie popísané v tomto článku 7.

7.2 Pri registrácii záujemcu o Služby na Platformu vykonáva Poskytovateľ služieb AML kontrolu Klienta. V rámci AML kontroly je Poskytovateľ služieb oprávnený od záujemcu o Služby vyžiadať akékoľvek potrebné a nevyhnutné doklady a dokumenty za účelom splnenia si svojich povinností podľa AML Zákona a AML Predpisu, a to vrátane, ale nie výlučne, kópie občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti, fotografie osoby (selfie), dokumentu potvrdzujúceho trvalý pobyt osoby, dokumentu potvrdzujúceho pôvod príjmov a finančných zdrojov a obdobné doklady týkajúce sa právnickej osoby a jej štatutárneho orgánu.

7.3 Poskytovateľ služieb postupuje pri AML kontrole podľa AML Zákona a AML Predpisu. AML kontrolu je Poskytovateľ služieb oprávnený vykonať pred poskytnutím akejkoľvek Služby,

7.4 Poskytovateľ služieb je v prípadoch určených v AML Zákone a AML Predpise povinný odmietnuť vykonanie Služby, prípadne pozastaviť vykonanie Služby. Poskytovateľ služieb si zároveň vyhradzuje právo na základe výsledkov AML kontroly odmietnuť vykonanie akejkoľvek Služby a prípadne aj zrušiť Účet a Peňaženku Klienta.

7.5 V prípade opakovaného poskytovania Služieb tomu istému Klientovi Poskytovateľ služieb vykonáva AML kontrolu len ak je to nevyhnutné podľa AML Zákona a AML Predpisu, a v rozsahu tam stanovenom.

7.6 Poskytovateľ služieb si zároveň vyhradzuje právo kedykoľvek Klienta požiadať o opätovné poskytnutie informácií a podkladov za účelom opakovanej, resp. priebežnej AML kontroly.

7.7 Súčinnosť Klienta pri AML kontrole je nevyhnutným predpokladom pre poskytovanie Služieb Klientovi.

7.8 Poskytovateľ služieb týmto upozorňuje Klienta, že ako povinná osoba podľa AML Zákona má povinnosť spracúvať osobné údaje Klienta na účely predchádzania a odhaľovania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Poskytovateľ služieb je v tejto súvislosti oprávnený aj bez súhlasu Klienta zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 1, § 11 ods. 3 a § 12 ods. 1 a 2 AML Zákona, a zároveň je oprávnený získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez súhlasu príslušnej dotknutej osoby v rozsahu podľa § 10 ods. 1, § 11 ods. 3 a § 12 ods. 1 a 2 AML Zákona.

8 VZŤAH KLIENTA A POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB

8.1 Klient je povinný vynaložiť maximálne úsilie na poskytnutie súčinnosti a pomoci Poskytovateľovi služieb pri plnení jeho povinností podľa týchto Podmienok, ak o to Poskytovateľ služieb oprávnene požiada.

8.2 Klient nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa služieb postúpiť žiadne práva alebo povinnosti podľa týchto Podmienok alebo vyplývajúce z akejkoľvek Služby na tretiu osobu. Poskytovateľ služieb smie aj bez predchádzajúceho písomného súhlasu Klienta postúpiť práva alebo povinnosti podľa tejto Zmluvy alebo vyplývajúce z akejkoľvek Služby na svoju Spriaznenú osobu.

8.3 Strany sú si povinné bezodkladne vzájomne oznámiť všetky skutočnosti zásadného významu pre plnenie predmetu akejkoľvek Služby alebo pre plnenie týchto Podmienok.

8.4 Účelom týchto Podmienok nie je uzavretie akejkoľvek výhradnej dohody medzi Poskytovateľom služieb a Klientom.

8.5 Akékoľvek virtuálne meny, ktoré sú predmetom kúpy pri využití Služby Zmenáreň, sú vždy majetkom Klienta a Klient je s nimi oprávnený disponovať bez obmedzenia, ak tieto Podmienky v konkrétnych prípadoch neustanovujú inak.

8.6 Klient je výlučne sám povinný plniť si všetky svoje daňové povinnosti vyplývajúce z využívania Služieb. Za týmto účelom Poskytovateľ služieb poskytne Klientovi všetky informácie, ktoré bude Klient nevyhnutne potrebovať za účelom splnenia si svojich daňových povinností. Poskytovateľ služieb neplní v mene Klienta žiadne jeho daňové povinnosti, s čím Klient výslovne súhlasí a zaväzuje sa ich plniť sám.

9 POZASTAVENIE A UKONČENIE POSKYTOVANIA SLUŽIEB

9.1 Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo kedykoľvek prestať poskytovať niektoré alebo všetky Služby podľa týchto Podmienok. V takom prípade odmietne nové žiadosti Klienta o príslušné Služby, a objednané Služby vykoná tak, aby boli zrealizované do jedného mesiaca od rozhodnutia Poskytovateľa služieb prestať poskytovať niektoré alebo všetky Služby podľa týchto Podmienok.

9.2 Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na dočasné prerušenie poskytovania Služieb predovšetkým v prípadoch (i) vyššej moci, (ii) hackerského útoku, (iii) zmeny právnej úpravy, ktorá znemožní Poskytovateľovi služieb poskytovať Služby za podmienok obsiahnutých v týchto Podmienkach bez získania dodatočných povolení alebo licencií, (iv) výpadku internetu alebo obdobnej udalosti, ktorá znemožní Poskytovateľovi služieb poskytovať Služby, alebo (v) v prípade podozrenia, že akékoľvek transakcie Klienta môžu predstavovať neobvyklú obchodnú operáciu v zmysle AML Zákona.

9.3 Klient je oprávnený kedykoľvek požiadať o zrušenie Účtu. Takáto žiadosť Klienta sa považuje za podanie výpovede zo zmluvy založenej medzi Klientom a Poskytovateľom služieb podľa článku 3.7. Výpovedná lehota je sedemdňová, neuplynie však skôr, ako dôjde k ukončeniu poskytovania už objednanej Služby.

9.4 Ak je Klient Spotrebiteľom Poskytovateľ služieb má právo po uzatvorení zmluvného vzťahu založeného podľa článku 3.7 od tohto zmluvného vzťahu odstúpiť v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.5 Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvného vzťahu založeného podľa článku 3.7 bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní od vytvorenia Účtu. Odstúpenie môže Spotrebiteľ realizovať jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou) na adresu Horná 37, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika. Na tento účel môže Spotrebiteľ použiť aj vzorový formulár na odstúpenie od registrácie a vytvorenia Účtu, ktorý je k dispozícii na nasledovnom odkaze: FORMULÁR NA ODSTÚPENIE. Lehota na odstúpenie je zachovaná, ak je oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie odoslané pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie.

9.6 Klient stráca právo na odstúpenie podľa článku 9.5, ak pred uplynutím tam uvedenej lehoty požiada o poskytnutie Služby. Klient objednávkou Služby výslovne súhlasí so začatím poskytovania Služby, a to aj pred uplynutím lehoty na odstúpenie od objednanej Služby, a zároveň vyhlasuje, že bol poučený o tom, že po úplnom poskytnutí Služby stráca právo na odstúpenie podľa článku 9.5.

10 ZODPOVEDNOSŤ

10.1 Poskytovateľ služieb nezodpovedá za akúkoľvek stratu alebo zníženie hodnoty virtuálnych mien počas poskytovania Služieb, a to ani za stratu alebo zníženie hodnoty dosiahnuté v čase od objednávky Služby Zmenáreň po pripísanie nadobudnutej virtuálnej meny na adresu peňaženky určenú Klientom. Klient berie výslovne na vedomie vysoký rizikový faktor spojený s virtuálnymi menami a s týmto vedomím, prijímajúc riziko poklesu, prípadne straty investície, sa slobodne rozhoduje objednať Služby podľa tejto Zmluvy.

10.2 Poskytovateľ služieb nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú Klientovi v prípadoch, kedy môže dočasne prerušiť poskytovanie Služieb podľa článku 9.2.

10.3 Poskytovateľ služieb nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú Klientovi neodborným použitím Účtu samotným Klientom alebo zneužitím alebo stratou jeho prihlasovacích údajov k Účtu. Poskytovateľ služieb taktiež nezodpovedá za škodu, ktorá by vznikla Klientovi nesprávnym interpretovaním alebo použitím informácii uvedených na Platforme.

10.4 Poskytovateľ služieb nie je zodpovedný za kompatibilitu Platformy s akýmkoľvek softvérom. Za kvalitu, rýchlosť a dostupnosť internetového pripojenia za účelom využívania Platformy a Služieb Poskytovateľ služieb nezodpovedá.

10.5 Poskytovateľ služieb neposkytuje žiadne vyhlásenia alebo záruky vo vzťahu k funkcionalitám Platformy. Bez ohľadu na predchádzajúcu vetu, v prípade technických vád Služieb, ktorých príčina nie je na strane Klienta, má Klient právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie týchto vád. Ak tieto vady nemožno odstrániť, Klient má právo na zrušenie požiadavky na Službu, pričom Poskytovateľ služieb mu v takom prípade vráti akékoľvek plnenia poskytnuté v súvislosti s takou vadnou Službou.

10.6 Poskytovateľ služieb a Klient zodpovedajú výlučne za škodu, ktorá bola nimi zavinená. V prípade vzniku škody sa nahrádza výlučne skutočná škoda.

10.7 Strana je povinná nahradiť druhej Strane škodu, ktorá jej bola spôsobená porušením povinnosti vyplývajúcej z týchto Podmienok. Klient nahradí Poskytovateľovi služieb všetku škodu, ktorá mu vznikne v prípade, ak akékoľvek poskytnuté dokumenty, doklady alebo informácie v rámci výkonu starostlivosti voči Klientovi podľa AML Zákona a článku 7 tejto Zmluvy alebo v rámci registrácie sa ukážu ako čo i len čiastočne nepravdivé, neúplné a/alebo skreslené.

11 KOMUNIKÁCIA STRÁN

11.1 Akákoľvek komunikácia, správa, vzdanie sa práva alebo iné oznámenie Klienta v súvislosti so Službami poskytovanými na základe týchto Podmienok musí byť doručené Poskytovateľovi služieb na nasledovnú e-mailovú adresu: [email protected].

11.2 Akákoľvek komunikácia, správa alebo oznámenie Poskytovateľa služieb, akékoľvek vzdanie sa práva alebo iné obdobné oznámenie Poskytovateľa služieb sa doručuje Klientovi na E-mailovú adresu Klienta.

11.3 E-mailovú adresu Klienta môže Klient zmeniť v rámci svojho Účtu.

11.4 Pre účely týchto Podmienok sa e-mail považuje za doručený v deň jeho odoslania, ak (i) odosielateľovi e-mailu neprišla správa o nemožnosti doručenia elektronickej pošty, alebo ak (ii) príjemca e-mailu nepreukáže, že k doručeniu nedošlo.

11.5 Telefonické číslo Poskytovateľa služieb je: +421483810242. Spotrebiteľ môže kontaktovať Poskytovateľa služieb na telefónnom čísle uvedenom v prechádzajúcej vete za účelom zistenia informácií o Službách alebo o Platforme. Spotrebiteľ nemôže týmto spôsobom zadávať požiadavky Poskytovateľovi služieb (za týmto účelom je Spotrebiteľ povinný postupovať podľa článku 11.1).

12 REKLAMÁCIE, PODNETY A SŤAŽNOSTI

12.1 V prípade akýchkoľvek podnetov alebo reklamácií súvisiacich s poskytovaním Služieb je Klient oprávnený kedykoľvek kontaktovať Poskytovateľa služieb na nasledovnej e-mailovej adrese: [email protected].

12.2 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa v záujme riešenia sťažností súvisiacich s poskytovaním Služieb na Poskytovateľa služieb doručením sťažnosti na nasledovnú e-mailovú adresu: [email protected]. V prípade, ak Spotrebiteľ nie je spokojný s tým, ako bola vybavená jeho sťažnosť, alebo ak sa domnieva, že jeho práva boli poškodené tým, ako Poskytovateľ služieb pristúpil k vybaveniu jeho sťažnosti, má právo žiadať Poskytovateľa služieb o nápravu. Ak Poskytovateľ služieb neodpovedal na žiadosť Spotrebiteľa o nápravu do 30 dní odo dňa doručenia jeho žiadosti, príp. túto žiadosť o nápravu zamietol, Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov. Možnosť Spotrebiteľa obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

12.3 Orgánom štátnej kontroly vo veciach ochrany spotrebiteľa v Slovenskej republike je Slovenská obchodná inšpekcia, P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava. Tento orgán je zároveň jedným zo subjektov alternatívneho riešenia sporu, na ktorý sa môže Spotrebiteľ obrátiť. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je dostupný na webovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana- spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov- alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

12.4 Spotrebiteľ môže podať návrh na alternatívne riešenie sporu aj prostredníctvom nasledovnej platformy alternatívneho riešenia sporov (riešenia sporov on-line): http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12.5 Poskytovateľ služieb je povinný poskytnúť súčinnosť subjektu alternatívneho riešenia sporov pri riešení sporu.

13 ZMENA PODMIENOK

13.1 Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo na zmenu týchto Podmienok, a to bez súhlasu Klienta. V takom prípade Poskytovateľ služieb zverejní na Platforme nové úplné znenie Podmienok, ktoré v plnej miere nahrádza predchádzajúcu verziu Podmienok, a ktoré je účinné od dátumu účinnosti uvedeného v novej verzii Podmienok, nie však skôr ako 14 dní po dni zverejnenia novej verzie Podmienok (ďalej len „Deň účinnosti“). Poskytovateľ služieb oznámi Klientovi, že bolo zverejnené nové úplné znenie Podmienok, a to zaslaním príslušnej správy na E-mailovú adresu Klienta.

13.2 V prípade, ak Klient nesúhlasí so zmenou Podmienok podľa článku 13.1., môže požiadať o zrušenie Účtu podľa článku 9.3. V tomto prípade nemôže v dôsledku zmeny Podmienok dôjsť k zhoršeniu práv Klienta odo Dňa účinnosti až do dňa zrušenia jeho Účtu.

13.3 Ak Klient pokračuje vo využívaní Účtu a Služieb aj po Dni účinnosti, tak s novým znením Podmienok bez výhrad súhlasí.

14 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Tieto Podmienky a Služby, ktoré sú na základe nich poskytované, sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to predovšetkým zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. § 52 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník tým nie je dotknutý, ak je Klient Spotrebiteľom.

14.2 Týmito Podmienkami sú viazaní aj právni nástupcovia Strán.

14.3 Poskytovateľ služieb vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov zabezpečí poskytnutie dostatočných záruk na implementáciu vhodných technických a organizačných opatrení a to takým spôsobom, aby spracúvanie spĺňalo požiadavky GDPR, a zabezpečí ochranu práv dotknutých osôb. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov spracovaných Poskytovateľom služieb sú uvedené na internetovej stránke Poskytovateľa služieb: Oznámenie o pracúvaní osobných údajov.

14.4 V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto Podmienok sa stane neplatným alebo nevymáhateľným, zostávajú ostatné ustanovenia týchto Podmienok platné, pokiaľ z povahy týchto Podmienok alebo z ich obsahu, nevyplýva, že takéto neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie sa nedá oddeliť od ostatného obsahu týchto Podmienok.