OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOVpodľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

Spoločnosť Megixo s.r.o., so sídlom Horná 37, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika, IČO: 55 045 481 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) dôsledne dbá na ochranu osobných údajov, ktoré o Vás spracúva.

Prevádzkovateľ Vás týmto informuje ako spracúva Vaše osobné údaje a tiež o právach, ktoré máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov v súlade s článkami 13 a 14 GDPR.

Pri spracúvaní osobných údajov sa Prevádzkovateľ riadi primárne GDPR, ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby a príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov.

1 AKO MÔŽETE PREVÁDZKOVATEĽA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV KONTAKTOVAŤ?

Prevádzkovateľa môžete kontaktovať nasledovne:

(i) Na korešpondenčnej adrese: Horná 37, Banská Bystrica 974 01, Slovenská republika;
(ii) telefonicky: +421483810242; a
(iii) e-mailom: [email protected]

2 NA AKÉ ÚČELY A NA ZÁKLADE AKÝCH PRÁVNYCH ZÁKLADOV PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA OSOBNÉ ÚDAJE?

Účel spracúvania Právny základ spracúvania
Poskytovanie služby zmenárne virtuálnej meny vrátane registrácie do platformy, poskytovanie služby podpory a zákazníckeho centra. Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Plnenie povinností v oblasti ochrany pred legalizáciou prímov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu. Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Vedenie korporátnych dokumentov Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Vedenie účtovníctva a daní. Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Uzatváranie a administrácia zmluvných vzťahov s poskytovateľmi služieb a dodávateľmi tovarov. Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.
Oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.
Plnenie povinností pri spracúvaní osobných údajov (t.j. uplatňovanie práv dotknutých osôb, vedenie evidencie porušení). Plnenie zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov spoločnosti. Oprávnený záujem podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR.


Poskytnutie Vašich osobných údajov je v časti zákonnou a v inej časti zmluvnou požiadavkou a je nevyhnutné na to, aby Vám Prevádzkovateľ mohol poskytovať svoje služby v plnom rozsahu alebo vykonávať vyššie uvedené činností.

3 AKÉ OPRÁVNENÉ ZÁUJMY SLEDUJE PREVÁDZKOVATEĽ?

Na oprávnené záujmy sa Prevádzkovateľ spolieha pri spracúvaní osobných údajov kontaktných osôb alebo iných osôb oprávnených konať za alebo v mene právnických osôb, ktorým Prevádzkovateľ poskytuje služby alebo inak spolupracuje.

4 AKÉ KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PREVÁDZKOVATEĽ SPRACÚVA?

Prevádzkovateľ spracúva najmä tieto kategórie osobných údajov: - meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, údaje o splnomocnencovi alebo zákonnom zástupcovi, čistý ročný príjem, údaje z bankového výpisu a z účtu za energie/služby, telefón, email, štátna príslušnosť, druh, číslo a platnosť preukazu totožnosti, trvalé bydlisko alebo iný pobyt, údaje o tom, či osoba je politicky exponovaná osoba alebo sankčná osoba, adresa peňaženky, podpis, kópie dokladov vrátane dokladov totožnosti (vrátane fotografie z príslušného dokladu), číslo bankového účtu, IP adresu, údaje o transakciách, logy do účtu.

- V prípade fyzickej osoby podnikateľa Prevádzkovateľ spracúva aj adresu miesta podnikania, predmet podnikania, označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, podnikateľskú aktivitu, údaje o konečných užívateľoch výhod.

- V prípade právnickej osoby Prevádzkovateľ spracúva aj údaje o štatutárnom orgáne v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, druh a číslo dokladu totožnosti, štátnu príslušnosť, údaje o splnomocnencovi, údaje o konečných užívateľoch výhod, údaj o tom, či štatutárny orgán je politicky exponovaná osoba alebo sankčná osoba.

5 S KÝM PREVÁDZKOVATEĽ ZDIEĽA OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje sprístupňuje Prevádzkovateľ len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov, napr. poskytovateľom služieb v oblasti účtovníctva, poskytovateľom IT služieb alebo profesionálnym poradcom.

Prevádzkovateľ bude pri overovaní identity svojich zákazníkov využívať externého poskytovateľa služieb na overovanie identity (t.j. Sum and Substance Ltd., Veľká Británia).

Pri výkone podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľ tiež využíva poskytovateľov informačných technológií a to:

- poskytovateľa služby cloud computing platformy (Amazon Web Services Inc., USA);

- poskytovateľa webhostingu a hostingu na prevádzku webovej stránky a emailov.

Ak si to vyžadujú právne predpisy, môže Prevádzkovateľ poskytovať Vaše osobné údaje aj orgánom verejnej moci (t.j. Národná kriminálna agentúra, Finančná spravodajská jednotka).

6 DO KTORÝCH KRAJÍN PRENÁŠA PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÉ ÚDAJE?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) realizuje Prevádzkovateľ pri overovaní identity svojich zákazníkov, keďže poskytovateľ služieb sa nachádza vo Veľkej Británii alebo pri využívaní služieb globálnych poskytovateľov služieb informačných technológií (AWS, USA). Prenos osobných údajov do tretích krajín vykonáva Prevádzkovateľ vždy na základe existencie rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti podľa článku 45 GDPR (napr. Veľká Británia) alebo na základe štandardných doložiek o ochrane údajov podľa článku 46 ods. 2 GDPR (napr. USA).

7 AKÉ AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIA VYKONÁVA PREVÁDZKOVATEĽ?

Pri bežnom výkone podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR.

8 AKO DLHO UCHOVÁVA PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje uchováva Prevádzkovateľ najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa Prevádzkovateľ riadi osobitnými predpismi, ktoré stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov

Účel spracúvania Doba spracúvania
Poskytovanie služby zmenárne virtuálnej meny vrátane registrácie do platformy, poskytovanie služby podpory a zákazníckeho centra. Po dobu trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov po jeho skončení.
Plnenie povinností v oblasti ochrany pred legalizáciou prímov z trestnej činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu. Po dobu trvania zmluvného vzťahu a 5 rokov po jeho skončení, ak finančná spravodajská jednotka nepožiada o predĺženie tejto lehoty.
Vedenie korporátnych dokumentov Počas trvania spoločnosti.
Vedenie účtovníctva a daní. 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú účtovné a daňové doklady.
Uzatváranie, administrácia a plnenie zmluvných vzťahov s poskytovateľmi služieb a dodávateľmi tovarov. 4 roky od ukončenia zmluvného vzťahu.
Plnenie povinností pri spracúvaní osobných údajov (t.j. uplatňovanie práv dotknutých osôb, vedenie evidencie porušení). 2 roky po vybavení žiadosti dotknutej osoby.
Evidenciu porušení vedie Prevádzkovateľ počas celej doby trvania spoločnosti.
Preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov spoločnosti. Počas doby nevyhnutnej na riadne uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov Prevádzkovateľa.


9 AKO PREVÁDZKOVATEĽ ZÍSKAVA OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pochádzajú hlavne od Vás ako dotknutých osôb. Prevádzkovateľ však získava osobné údaje aj z verejne dostupných zdrojov alebo od osôb, s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje pri výkone svojej podnikateľskej činnosti.

10 AKÉ PRÁVA MÁTE AKO DOTKNUTÁ OSOBA?

Ak o Vás Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať zaslaním emailu na: [email protected]. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu, ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Okrem vyššie uvedených práv máte právo za podmienok ustanovených v GDPR:

-požadovať prístup k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú;
-požadovať opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú;
-na vymazanie Vašich osobných údajov;
-na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov;
-na prenosnosť Vašich osobných údajov;
-podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, Bratislava, email: [email protected].

11 ZMENY OZNÁMENIA

Ochrana osobných údajov nie je pre Prevádzkovateľa jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré Vám je Prevádzkovateľ vzhľadom na spracúvanie osobných údajov poskytnúť, sa môžu z času na čas meniť. Z tohto dôvodu si Prevádzkovateľ vyhradzuje právo kedykoľvek toto Oznámenie upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade zmeny tohto Oznámenia podstatným spôsobom Vám Prevádzkovateľ oznámi zmenu napr. všeobecným oznámením na tejto webovej stránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom e-mailu.

12 PODMIENKY POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY

Akékoľvek použitie tejto webovej stránky alebo jej časti, iné než pre osobnú potrebu, najmä jej ďalšie použitie formou šírenia, kopírovania, ďalšieho spracovania alebo zhotovovania ďalších kópií je zakázané bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti. Použitie mimo osobnú potrebu je neoprávneným zásahom do práv Spoločnosti.